Viļķenes Goda raksta un Limbažu novada apbalvojumu saņēmēji

Limbažu rajona Viļķenes pagasta “Goda grāmatā” ierakstīti Viļķenes pagasta “Goda raksta” saņēmēji no 1998. līdz 2009. gadam. „Goda raksta” piešķiršanu ierosina par ieguldījumu pagasta labā, sasniegumiem tautsaimniecībā, sportā, izglītībā, kultūrā, mākslā un citās nozarēs, kā arī par pagasta popularizēšanu Latvijā un pasaulē. “Goda raksta” piešķiršanu ierosina: pagasta iestādes vai uzņēmuma kolektīvs, vai deputāti, vai ne mazāk kā 5 pagasta iedzīvotāji, iesniedzot rakstisku pieteikumu ar pamatojumu. “Goda rakstu” piešķir pagasta padome ar deputātu balsu vairākumu. “Goda rakstu” pasniedz vienu reizi gadā 18.novembra svētku svinībās.

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumi tiek piešķirti kopš 2010. gada saskaņā ar Nolikumu.

“Goda grāmatā” ierakstīti:

17.11.1998. Mārīte Purmale – Par ieguldījumu bibliotēkas automatizācijas un informācijas sistēmas izveidē
17.11.1998. Ģirts Rozenbergs – Par ieguldījumu jaunatnes fiziskajā audzināšanā un augstas klases sportistu sagatavošanā
20.11.1999. Kooperatīvā sabiedrība „Elauss” (vadītāja A.Grigorjeva) – Par patīkamu iedzīvotāju apkalpošanu un veiksmīgu tirdzniecības organizēšanu
20.11.1999. Andris Kalniņš – Par labu saimniekošanu lauku sētā
20.11.1999. Salvis Legzdiņš – Par labu saimniekošanu lauku sētā
20.11.1999. Mošuru ģimene – Par labu saimniekošanu lauku sētā
17.11.2000. Inta Linde – Par ieguldīto darbu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē
17.11.2000. Arturs Vinters ar ģimeni – Par teicamu saimniekošanu un priekšzīmīgu bērnu audzināšanu
17.11.2000. Viesturs Viziņš – Par ieguldīto darbu pagasta ceļu sakārtošanā
17.11.2001. Ilze Veinberga – Par labu un apzinīgu darbu
17.11.2001. Dzidra Lielmane – Par labu un apzinīgu darbu
17.11.2001. Andris Strazdiņš – Par apzinīgu darba pienākumu veikšanu
17.11.2001. Mārtiņš Pikšens – Par centību un labu saimniekošanu zemnieku saimniecībā
17.11.2001. Jānis Eglītis – Par ieguldījumu sporta dzīves organizēšanā un vadīšanā pagastā
17.11.2002. Vilnis Jēgers – Par sasniegumiem volejbolā un atbalstu Viļķenes pagasta sporta dzīves attīstībā
17.11.2002. Viļķenes mežniecības kolektīvs – Par mācību takas „Vālodzes” izveidošanu, uzturēšanu un popularizēšanu
17.11.2002. Tekla Almane – Par atsaucību un labu darbu iedzīvotāju veselības aprūpē
18.11.2003. Aira Jākobsone – Par ieguldījumu jaunatnes izglītošanā un tēvzemes mīlestības audzināšanā
18.11.2003. Aija Ozoliņa – Par ieguldījumu Viļķenes pagasta attīstībā
18.11.2004. Ilze Janitena – Par veiksmīgu uzņēmējdarbību un labdarību
18.11.2004. Egons Beitiks – Par atbalstu pagasta kultūras dzīves organizēšanā
18.11.2005. Taisa Aruma – Par „Himnas Goda dienas” pasākuma organizēšanu Viļķenē
18.11.2005. Dzintra Eglīte – Par veiksmīgu saimniekošanu zemnieku saimniecībā
18.11.2006. Ilze Ādamsone – Par radošu un veiksmīgu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas vadīšanu
18.11.2006. Vineta Dumpe – Par ilggadīgu un kvalitatīvu darbu pirmsskolas izglītības iestādē
18.11.2006. Baiba Adamoviča – Par ilggadīgu un atbildīgu attieksmi Viļķenes deju kolektīvu vadīšanā
17.11.2007. Austra Zalāne – Par sekmīgu dalību pētniecisko darbu konkursos
17.11.2007. Indra Rube – Par ieguldījumu kultūrvides veidošanā un Viļķenes teātra attīstībā
17.11.2007. Juris Bračka – Par labu un apzinīgu darbu
15.11.2008. Ligita Rumpe – Par godprātīgu attieksmi pret darbu
15.11.2008. Ilva Zvirgzdiņa – Par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos
15.11.2008. Dita Grigore – Par sasniegumiem sākumskolas skolēnu spēju un prasmju attīstīšanā, moderno tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā un sabiedrisko aktivitāti pagastā

2009. gadā

17.11.2009. Viļķenes pagasta pārvaldes Goda raksts Regīnai Zivtiņai – Par kvalitatīvu mācību procesa vadīšanu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā
17.11.2009. Viļķenes pagasta pārvaldes Goda raksts Mārai Zvīnei – Par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā un aktīvu darbību vides jomā
17.11.2009. Viļķenes pagasta pārvaldes Goda raksts Jānim Mjasņikovam – Par iegūto bronzas medaļu starptautiskajā Vides projektu olimpiādē Turcijā
17.11.2009. Viļķenes pagasta pārvaldes Atzinības raksts Rihardam Bušam – Par izcīnīto 1.vietu Valsts konkursā „Pazīsti savu organismu”

2010. gadā
17.11.2010. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Intai Lindei – nominācijā Mūža ieguldījums
17.11.2010. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Vinetai Kalniņai – nominācijā Kultūra
17.11.2010. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Aijai Ozoliņai – nominācijā Sabiedriskā darbība
17.11.2010. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Ditai Grigorei – nominācijā Izglītība

2011.gadā
18.11.2011. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Annai Vinterei nominācijā Izglītība
18.11.2011. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Antrai Kalniņai nominācijā Izglītība
18.11.2011. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Inesei Eibelei nominācijā Izglītība
18.11.2011. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Ligitai Rumpei nominācijā Mūža ieguldījums
18.11.2011. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Jausmai Aizpurvei nominācijā Kultūra

2012.gadā
17.11.2012. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Ilzei Ādamsonei – par ieguldījumu izglītības attīstībā
17.11.2012. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Dzidrai Bogdanovai – par ieguldījumu veselības aprūpē
17.11.2012. Limbažu novada pašvaldības Pateicības raksts Baibai Andersonei – par ieguldījumu saimnieciskajā darbā

2013.gadā
16.11.2013. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Andim Zariņam – par nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskajā darbā – jaunsargu kustības organizēšanu un vadīšanu pagastā.
16.11.2013. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts SIA “3 Radi” – par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbā – uzņēmējdarbības attīstību un labdarību.
16.11.2013. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Mārītei Purmalei – par pagasta kultūras dzīves bagātināšanu un darbu novadpētniecībā.
16.11.2013. Limbažu novada pašvaldības Pateicības raksts Jāzepam Višķeram – par nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskajā darbībā – ieguldīto darbu dabas daudzveidības saglabāšanā, kopjot un veidojot latvisku ainavu.
16.11.2013. Limbažu novada pašvaldības Pateicības raksts Kristīnei Eglītei – par nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskajā darbībā – aušanas tradīciju sekmēšanu pagastā.
16.11.2013. Limbažu novada pašvaldības Pateicības raksts Uldim Jānim Treimanim – par nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskajā darbībā – par atbalstu pagasta sporta pasākumiem un labdarību.
16.11.2013. Limbažu novada pašvaldības Pateicības raksts Zemnieku saimniecībai “Kalēji” – par ieguldījumu sabiedriskajā darbā – atbalstu pagasta sporta spēļu komandām.
16.11.2013. Limbažu novada pašvaldības Pateicības raksts SIA “SP GRUPA” – par ieguldījumu sabiedriskajā darbā – atbalstu pagasta sporta spēļu komandām.
16.11.2013. Limbažu novada pašvaldības Pateicības raksts Irēnai Cinei – par aktīvu dalību sporta spēļu organizēšanā pirmsskolas vecuma bērniem un tautas tradīciju izkopšanu pirmsskolas izglītības iestādē.

2014.gadā:
18.11.2014. Limbažu novada pašvaldības augstāko apbalvojumu “Goda novadnieks” saņēma Aija Ozoliņa – Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas muzeja un Viļķenes pagasta pensionāru biedrības “Saknes” vadītāja
15.11.2014. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Indrai Rubei – Limbažu Bērnu un jauniešu centra direktores vietniecei, Viļķenes un Umurgas amatierteātru režisorei
15.11.2014. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Baibai Adamovičai – Viļķenes kultūras nama bērnu deju kolektīva „Trejdeviņi” un jauniešu deju kolektīva „Dīdeklis” vadītājai
15.11.2014. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Rudītei Ingrīdai Amerikai – pensionārei
15.11.2014. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Dacei Tauriņai – viļķenietei, Alojas novada Brīvzemnieku pagasta sociālajai darbiniecei
15.11.2014. Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Rudītei Reidei – Vitrupes bibliotēkas vadītājai
15.11.2014. Limbažu novada pašvaldības Pateicības raksts Vilnim Jēgeram – SIA „Vilcēji” valdes loceklim
15.11.2014. Limbažu novada pašvaldības Pateicības raksts Anitai Ērmanei – Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolotājai

2015.gadā:
14.11.2015. Limbažu novada pašvaldības Apbalvojumu “Gada cilvēks Viļķenes pagastā” saņēma Viļķenes pagasta pārvaldes vadītājs Ilmārs Dzenis
14.11.2015. Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolotājs un direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Aigars Erdmanis
14.11.2015. Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma LLKC konsultante Brigita Skujiņa
14.11.2015. Limbažu novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēma pašvaldības kasiere Inta Tarasova
14.11.2015. Limbažu novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēma Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes pavāre Anita Zelča
14.11.2015. Limbažu novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēma Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas apkopēja Una Hildebrante
14.11.2015. Limbažu novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēma Viļķenes pasta nodaļas pastniece Ilga Liparte
14.11.2015. Limbažu novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēma Viļķenes kultūras nama vadītāja Vineta Kalniņa

2016.gadā:
19.11.2016. Limbažu novada pašvaldības Apbalvojumu “Gada cilvēks Viļķenes pagastā” saņēma Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas direktore Ilze Ādamsone
19.11.2016. Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolotāja Ilze Kuģe-Kalniņa
19.11.2016. Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma Viļķenes amatierteātris
19.11.2016. Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma SIA “Krogzeme”
19.11.2016. Limbažu novada pašvaldības Pateicības rakstu saņēma Viļķenes pagasta pārvaldes sekretāre Solveiga Airika Eglīte

2017.gadā:

18.11.2017. Apbalvojumu "Limbažu novada pašvaldības Pateicības raksts" saņēma Andis Graudums - Viļķenes pagasta pārvaldes vadītājs - par ilggadīgu, godprātīgu un apzinīgu darbu

18.11.2017. Apbalvojumu "Limbažu novada pašvaldības Pateicības raksts" saņēma Mārīte Liepiņa - Viļķenes pasta nodaļas vadītāja - par ilggadīgu un godprātīgu darbu iedzīvotāju labā

2018.gadā - 17.11.2018.

Apbalvojumu ‘’Gada cilvēks Viļķenes pagastā’’ saņēma Rudīte Reide, Vitrupes bibliotēkas vadītāja - Par pašaizliedzīgu darbu Vitrupes bibliotēkā un kultūras dzīves veidošanā Viļķenes pagastā.

Apbalvojumu “Atzinības raksts” saņēma Raitis Ķezbers - Par aktīvu iesaistīšanos Viļķenes pagasta sabiedriskajā dzīvē un ieguldījumu vides labiekārtošanā.

Apbalvojumu “Pateicības raksts” saņēma Valdis Matīss - Par ilggadīgu darbu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā un ieguldījumu futbola attīstībā Limbažu novadā.
Apbalvojumu “Pateicības raksts” saņēma Biedrība “Āsteres ezers” - Par ieguldīto darbu Āsteres ezera apsaimniekošanā.
Apbalvojumu “Pateicības raksts” saņēma Rita Dreiblate - Par apzinīgu un ilggadīgu darbu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā.
Apbalvojumu “Pateicības raksts” saņēma Ilze Veinberga - Par godprātīgu un ilggadīgu darbu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā.
Apbalvojumu “Pateicības raksts” saņēma Viļķenes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Dīdeklis” - Par nozīmīgu ieguldījumu Viļķenes pagasta un Limbažu novada kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā.
Apbalvojumu “Pateicības raksts” saņēma Viļķenes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Savieši” - Par nozīmīgu ieguldījumu Viļķenes pagasta un Limbažu novada kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā.

2019. gadā (16.11.2019., Viļķenes kultūras namā)

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu “GADA CILVĒKS VIĻĶENES PAGASTĀ” saņēma Ilva Zvirgzdiņa, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas vizuālās mākslas un mājturības skolotāja - Par radošu, nesavtīgu pedagoģisko darbu skolēnu interešu un spēju attīstīšanā, un aktīvu iesaistīšanos Viļķenes pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēma Regīna Zivtiņa, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja - Par ilggadīgu un apzinīgu darba pienākumu pildīšanu un ieguldījumu izglītības attīstībā.

Apbalvojumu “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēma Māra Zvīne, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas lietvede - Par ilggadīgu un apzinīgu darba pienākumu pildīšanu un ieguldījumu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas darbā.
Apbalvojumu “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēma Baiba Visocka, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pavāra palīgs - Par ilggadīgu un apzinīgu darbu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā.
Apbalvojumu “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēma Aigars Erdmanis, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas saimniecības pārzinis - Par apzinīgu darbu un ieguldījumu Viļķenes pirmsskolas izglītības grupu ēkas renovācijas darbu laikā un apkārtējās vides sakārtošanā.
Apbalvojumu “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēma Diāna Krogzeme, SIA “Krogzeme” īpašniece - Par sekmīgu uzņēmējdarbību laukos un nozīmīgu ieguldījumu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībā Viļķenes pagastā un Limbažu novadā.

2020. gadā

Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēma Imants Jakovļevs, Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas nekustamā īpašuma speciālists - Par ilggadīgu, apzinīgu un kvalitatīvu darbu pašvaldības zemju un mežu apsaimniekošanā
Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēma Andis Zariņš, 3.NNN Limbažu un Krimuldas novadu jaunsargu instruktors - Par aktīvu dalību Viļķenes pagastam un Limbažu novadam nozīmīgos pasākumos un ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā
Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēma biedrība “Viļķenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” - Par aktīvu iesaistīšos sabiedrības izglītošanā un pašaizliedzīgu, nesavtīgu darbu glābjot iedzīvotājus dzīvībai bīstamās situācijās
Limbažu novada pašvaldības apbalvojuma “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēma Aldis Riekstiņš, Viļķenes pagasta sporta pasākumu organizators - Par ieguldījumu sporta aktivitāšu organizēšanā Viļķenes pagastā

2021. gadā

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēma Baiba Eglīte, Viļķenes pagasta pārvaldes vadītāja - Par profesionālu un radošu ieguldījumu Viļķenes pagasta iedzīvotājiem nozīmīgu projektu īstenošanā, infrastruktūras pilnveidē un sadarbību ar pagasta iestādēm un uzņēmumiem

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēma Antra Jakovļeva, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolotāja - Par ilggadīgu un apzinīgu darba pienākumu pildīšanu, izglītojamo iesaistīšanu novada un valsts konkursos, olimpiādēs

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēma Vizbulīte Ozola, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolotāja - Par atbildīgu, radošu un inovatīvu pieeju mācību procesam un audzināšanas darbam skolā, izglītojamo iesaistīšanu starptautiskos projektos

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēma Sanita Zeidmane, Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes darbiniece - Par izpalīdzību un atsaucību darbā, radošu aktivitāšu vadīšanu pagastā un novadā, ilggadēju darbošanos mākslinieciskajā pašdarbībā

2022. gadā (17.11.2022, Viļķenes kultūras namā)

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu LIMBAŽU NOVADA GADA CILVĒKS Viļķenes pagastā saņēma bibliotēkas vadītāja Mārīte Purmale par vērienīgu, daudzpusīgu darbu Viļķenē

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēma:

 Pārsla Treimane “Par daudzveidīgu, profesionālu pedagoģisko darbu un inovatīvu, radošu pieeju skolēnu izglītošanā”

 Inga Eglīte “Par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu un ieguldījumu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolēnu izglītošanā un izaugsmes veicināšanā”

 Ilze Meijere “Par ilggadēju un pašaizliedzīgu savu darba pienākumu pildīšanu”

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēma:

Sanita Kreišmane “Par atbildīgu un centīgu attieksmi pret darba pienākumiem”

 Andis Graudums “Par ilggadīgu, godprātīgu un apzinīgu darbu un morālu atbalstu Viļķenes pagasta iedzīvotājiem”

Pēteris Šņore “Par aktīvu iesaistīšanos Viļķenes sabiedriskajā dzīvē”

Mārtiņš Vinters “Par atbalsta sniegšanu Viļķenes pagastam”

Indra Rube “Par nozīmīgu ieguldījumu Viļķenes pagasta un Limbažu novada kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā”

Z/S Kronīši “Par sekmīgu uzņēmējdarbību un bezatlīdzības atbalsta sniegšanu Viļķenes pagastam"

Mareks Kauliņš “Par sekmīgu uzņēmējdarbību un bezatlīdzības atbalsta sniegšanu Viļķenes pagastam”

2023. gadā (17.11.2023, Viļķenes kultūras namā)

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu “ATZINĪBAS RAKSTS” saņēma:

Sanita Vīksne "Par starptautiskiem sasniegumiem kamanu suņu sacensībās un Viļķenes pagasta atpazīstamības veicināšanu"

Zane Jansone-Langina "Par Limbažu novada popularizēšanu"

Raitis Ķezbers "Par savas zemes patriotismu un neatlaidību"

Elīza Legzdiņa "Par atbalstu un ieguldīto darbu deju kolektīva "Dīdeklis" un "Savieši" izaugsmē

Limbažu novada pašvaldības apbalvojumu “PATEICĪBAS RAKSTS” saņēma:

Inga Plaude "Par nesavtīgu palīdzību bez mājām palikušajiem mājdzīvniekiem Viļķenes pagasta teritorijā"

SIA “KEM Medical” "Par profesionālu darbību un ieguldījumu veselības aprūpes organizēšanā un vadībā"

SIA “GElaus3” "Par sekmīgu ilggadēju uzņēmējdarbību Viļķenē"

Māra Šņore "Par nozīmīgu ieguldījumu Viļķenes pagasta un Limbažu novada kultūras un vides vērtību saglabāšanā un popularizēšanā"

Māris Baumanis "Par veiksmīgu sadarbību Viļķenes pagasta autoceļu uzturēšanā un uzlabošanā"

Dace Tauriņa "Par aktīvu un nesavtīgu palīdzību un līdzdalību Viļķenes pagasta kultūras un sporta pasākumu norisēs"

Aleksis Freibergs "Par  personisko ieguldījumu un aktīvu iesaistīšanos Viļķenes pagasta sporta pasākumu norisēs"

Mārtiņš Liniņš "Par  personisko ieguldījumu un aktīvu iesaistīšanos Viļķenes pagasta sporta pasākumu norisēs un  par nopelniem sportā"