Foto un publikācijas: Viļķenes mazpulks ar savu karogu; Viļķenes pagasta lauksaimniecības biedrības atklāšana (1938); Viļķenes piensaimnieku biedrība 5 gadu atceres jubilejā un biedrības darba pārskats (1928)

Biedrības Viļķenes pagastā       

Viļķenes pagasta teritorijā, kur pašlaik ietilpst arī daļa no kādreizējiem Vitrupes, Ķirbižu un Pāles pagastiem, izsenis darbojušās dažādas biedrības, par kurām var atrast informāciju vecajos laikrakstos, grāmatās un internetā.
Šajā sadaļā lielākoties izmantoti dati no portāla BIOGRAPHIEN nodaļas: Kultūras, politiskās, kooperatīvas un sabiedriskās apvienības Latvijas pagastos - ieskats Latvijas sabiedriskajā dzīvē, pārskats par pagastu sabiedrisko, kulturālo un saimniecisko attīstību. Dati pieejami portālā: biographien
Veikti papildinājumi par zināmajiem biedrību priekšsēdētājiem no grāmatām: Salnais V., Maldups A. “Pagastu apraksti”, (Rīga, 1935) un “Valmieras apriņķis: dzīve un darbs”, (Rīga, 1937).
Šajā sadaļā nav ietvertas biedrības un politiskās organizācijas vai to nodaļas, kas darbojās Latvijas okupācijas laikā no 1940. līdz 1990.gadam.

VIĻĶENES PAGASTS
Katrinas izglītības biedrība „Gaisma” * 09.02.1921. + 28.02.1940.
                28.02.1940. iekļauta „Viļķenes pagasta lauksaimniecības biedrībā” (1935.g. priekšsēdētājs Alfrēds Noriņš, dzīvo “Pamatskolā”)
Podzemes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Viļķenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”
Sv. Katrinas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Viļķenes krājaizdevu sabiedrība”
Sv. Katrinas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Viļķenes lauksaimniecības biedrība”
Vecviļķenes Banus Papiņu Raudas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 13.02.1883. + 13.10.1899.
Viļķenes biškopības biedrība „Darba bite” * 23.05.1933. + 01.12.1937. (1935. g. priekšsēdētājs Eduards Matisons, dzīvo “Kolas Mežsargos”)
Viļķenes krājaizdevu sabiedrība * 11.03.1903.
                11.05.1938. pārdēvēta agrāk „Sv. Katrīnas krājaizdevu sabiedrība” (1935. g. priekšsēdētājs Pēteris Karnupis, dzīv. “Upītēs”)
Viļķenes lauksaimniecības biedrība * 26.06.1903. + 03.12.1937.
                22.03.1922. pārdēvēta agrāk „Sv. Katrinas lauksaimniecības biedrība” (1935. g. priekšsēdētājs Jānis Frīdvalds, dzīvo pagasta namā)
Viļķenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Viļķenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”
Viļķenes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 23.08.1939.
Viļķenes 97. Mazpulks * 28.04.1932. + 1940. (1935. g. vadītāja Elza Matisons, dzīvo “Pamatskolā”)
Viļķenes pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.
Viļķenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.07.1937.
                28.02.1940. pievienota „Katrinas izglītības biedrība „Gaisma”
Viļķenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 12.12.1923.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Viļķenes lopkopības pārraudzības biedrība” (1935. g. priekšsēdētājs Fricis Noriņš, dzīvo “Ilmakos”)
Viļķenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Rustuži” * 03.03.1927.
Viļķenes patērētāju biedrība * 19.12.1919. (1935. g. priekšsēdētājs Fricis Ārgalis, dzīvo “Kalnpīlāgos”)
Viļķenes piensaimnieku sabiedrība * 18.10.1922. (1935. g. priekšsēdētājs Eduards Ārgalis)
Viļķenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.04.1885. + 18.10.1940.
                30.01.1929. pārdēvēta agrāk „Podzemes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                26.05.1934. pārdēvēta agrāk „Viļķenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība” (1935.g. priekšsēdētājs Fricis Ārgalis, dzīvo “Kalnpīlāgos”)
Viļķenes palīdzības biedrība * 09.05.1923. + 01.08.1933.
Viļķenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Viļķenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”
Viļķenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Viļķenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”
Viļķenes Svētciema meliorācijas sabiedrība „Dzirnupīte” * 15.02.1927.
Viļķenes un apkārtnes biškopības biedrība * 27.04.1921. + 12.12.1940.
Viļķenu pagasta aizsargu nodaļa * 12.08.1919. + 1940.
Vitrupes Viļķenes meliorācijas sabiedrība * 03.03.1927.
Biedrību nodaļas:
Caur 1920. gadā 18. marta likumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Viļķenes nodaļa * 05.08.1930.
Latvijas evanģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
Sv. Katrīnes draudzes nodaļa * 01.10.1929.
Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Viļķenes nodaļa * 10.11.1927.

VITRUPES PAGASTS, Valmieras apriņķis [līdz 01.09.1925. Ķirbižu pagasts]

Blomes savstarpējā palīdzības biedrība * 23.03.1923. [1878] (1935. g. priekšsēdētājs Eduards Ozoliņš, dzīvo “Tiržumos”)
Blomes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 25.03.1881. + 1916.
Ķirbižu Blomes bibliotēkas biedrība * 10.11.1909.+ 01.06.1939. (Blomes skolā, 1935. g. priekšsēdētājs Jānis Legzdiņš, dzīvo “Kurkuļos”)
Ķirbižu Blomes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Vitrupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”
Ķirbižu Blomes patērētāju biedrība  „Rūķis” * 14.04.1920. + 25.04.1934.
Ķirbižu Blomes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Vitrupes piensaimnieku sabiedrība”
Ķirbižu jūrmalas zvejniecības biedrība „Ausma” * 07.05.1924. + 19.07.1938. (1935. g. priekšsēdētājs Hugo Bezbailis, dzīvo “Druvniekos”)
                19.07.1938. iekļauta „Vitrupes lauksaimniecības biedrībā”
Ķirbižu pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 1940. (1937. g. priekšnieks G. Everss)
Ķirbižu sporta biedrība * 27.08.1924. + 06.11.1940. (1935. g. priekšsēdētājs Ernests Bērzs, dzīvo “Krūmiņos”)
Vitrupes jūras mednieku biedrība „Neptuns” * 14.07.1931. + 17.12.1937.
Vitrupes Ķirbižu 667. Mazpulks * 30.03.1935. + 1940.
Vitrupes lauksaimniecības biedrība * 13.10.1926. + 06.03.1934.
Vitrupes lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                19.07.1938. pievienota „Ķirbižu jūrmalas zvejniecības biedrība „Ausma”
Vitrupes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Bridaga” * 14.07.1926. + 22.01.1938.
Vitrupes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Grauds” * 08.10.1930. + 11.08.1939. (1935. g. priekšsēdētājs Augusts Legzdiņš, dzīvo “Ivašās”)
Vitrupes 658. Mazpulks * 24.03.1935. + 1940.
Vitrupes meliorācijas sabiedrība „Gaida” * 30.12.1929.
Vitrupes meliorācijas sabiedrība „Kaija” * 26.03.1931.
Vitrupes pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.
Vitrupes pagasta jūrmalas meliorācijas sabiedrība * 11.09.1935.
Vitrupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 11.03.1925.
                03.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ķirbižu Blomes lopkopības pārraudzības biedrība”
Vitrupes pagasta meliorācijas sabiedrība „Ausma” * 19.01.1931.
Vitrupes pagasta meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 09.05.1927. (1935. g. priekšsēdētājs Kārlis Treijs, dzīvo “Āboltiņos”)
Vitrupes piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ķirbižu Blomes piensaimnieku sabiedrība” (1935. g. priekšsēdētājs Augusts Legzdiņš, dzīvo “Ivašās”)
Vitrupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.03.1931. + 18.10.1940.
                17.07.1938. pārdēvēta agrāk „Vitrupes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
Vitrupes savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Vitrupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”
Vitrupes Viļķenes meliorācijas sabiedrība * 03.03.1927.
Biedrību nodaļas:
Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Vitrupes nodaļa * 30.04.1929.
Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Vitrupes nodaļa * 02.07.1927.

Par biedrībām Āsterē un Šķirstiņos, kas agrāk bija iekļautas PĀLES PAGASTĀ, vairāk skatīt: http://biographien.lv/Pales.html