Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām
Informatīvs materiāls vecākiem, kuru bērni vēl nav sasnieguši 7 gadu
vecumu.

http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/berns_6gad_vecuma_infmat.pdf

0
Copyright © 2020 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .