Mācību darbsMācies viegli ar Uzdevumi.lv

Par atzīmēm vairs nav jāuztraucas! Uzdevumi.lv palīdzēs Tev ātri apgūt mācību vielu, paskaidrojot jebkuru tēmu un palīdzot saprast jebkuru uzdevumu.

***

„Case Forest” metodika – ilgtspējīgai attīstībai

2009.gada 29.oktobrī Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā notika seminārs sākumskolas skolotājiem „Lusto metodika” – ilgtspējīgai attīstībai. Seminārā piedalījās21 pedagogs. Semināru vadīja šīs skolas skolotāja Dita Grigore, kura 2009.gadā 4 dienas piedalījās starptautiskā seminārā Somijā par „Case Forest” metodikas ieviešanu mācību procesā, to dažādojot. D.Grigorei palīdzēja skolotāja Sanita Vingre no Jūrmalas.
Projektu atbalstīja Eiropas Savienības izglītības programma „Comenius” un starptautiskais uzņēmums „Stora Enso”.
Kāda ir šīs metodes būtība? Skolotājs kopā ar bērniem izraugās pētāmo problēmu (šajā gadījumā – saistībā ar meža ilgtspējīgu attīstību), tad apmeklē meža muzeju (mēs devāmies uz Ķirbižu Meža muzeju), kurā filmē, fotografē atbilstošos eksponātus un intervē muzeja darbiniekus, lai iegūtu pilnvērtīgāku informāciju. Protams, neizpaliek iepazīšanās ar muzeja darbību. Līdz ar to muzejs tiek iekļauts mācību procesā, tas nav tikai vēsturisku eksponātu glabātājs, bet var tikt izmantots, lai dažādotu mācību procesu.
Pēc muzeja apmeklējuma bērni dodas uz Meža takām, jebkur dabā, un turpina vākt materiālus (nu jau dabā) par izvēlēto pētāmo problēmu. Mūsu semināra dalībnieki izmantoja Meža taku, kura izveidota pie Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas. Tā ir pašu skolēnu un skolotāju pilnveidota – izveidotas norādes, karte, kur kas atrodams, iekārtoti celiņi un vecāko klašu skolēnu izveidoti uzskates materiāli matemātikas apguvei mežā.
Pēc tam ar iegūto materiālu skolēni dodas pie datoriem un veido sava darba prezentāciju, iespējams pievienot materiālus no interneta par pētāmo problēmu.
Finālā notiek darbu prezentācijas, kuras ir daudzveidīgas, dažādas. Bērni pilnveido uzstāšanās prasmi, uzlabojas saskarsmes prasmes, bet pats galvenais – tiek celta bērna pašapziņa. Šeit nav nepareizu viedokļu, bērns ir mācījies patstāvīgi, sev interesantā vidē – nevis tikai skolas solos. Daudzus saista tas, ka iespējams pielietot dažādas IT tehnoloģijas.
Arī mūsu semināra dalībnieces izveidoja 3 prezentācijas, kuras var noskatīties šeit (1, 2, 3). Skolotāju prezentācijas noritēja pozitīvā un jaukā gaisotnē.
Ja semināra sākumā bija apmulsums un nedrošība par to, kas jādara, tad semināra beigās visas dalībnieces teica – nemaz tik grūti nebija, bija jautri.
Liels paldies semināra „labajiem rūķīšiem” – skolas direktorei Ilzei Ādamsonei par palīdzību semināra organizēšanā un silto uzņemšanu, skolotājiem Aigaram Erdmanim un Lailai Miķelsonei par palīdzību darbā ar datoriem un citām IT tehnoloģijām.
Projekta ietvaros tika izveidots metodiskais atbalsta materiāls pedagogiem darbam ar „Lusto metodiku”. Ar metodisko materiālu „Projektu metode mācībās. Mācību objekti. Pedagoģija meža vidē” var iepazīties šeit.

***

Jaunumi

Vasarā Latvijas Republikas Ministru kabinets ir izmainījis noteikumus par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē.
Skolēnu pārceļ nākamajā klasē, ja viņš ir saņēmis gada vērtējumu visos konkrētās klases mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) un nav saņēmis vērtējumu, kas neatbilst sasniedzamajiem rezultātiem vai ir zemāks par četrām ballēm:
• vairāk nekā vienā mācību priekšmetā (1.–4.klasē);
• vairāk nekā divos mācību priekšmetos (5.–8.klasē).
Skolēnam mācību gada beigās pēcpārbaudījumi un konsultācijas ir obligāti tajos priekšmetos, kuros vērtējums 1.–4.klasē neatbilst mācību priekšmetā sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts, bet 5.–8.klasē gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm vai gada vērtējums nav saņemts.
2007./2008. mācību gadā katram skolotājam valsts apmaksā arī konsultāciju stundas (atkarībā no skolotāja slodzes lieluma). Konsultācijās skolēni varēs jautāt nesaprasto, papildināt savas zināšanas un prasmes, izlabot nepietiekamos vērtējumus un gatavoties olimpiādēm, konkursiem.

0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .