Mācību darbs

projektos:

Nr. 8.3.2.2  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 Nr.8.3.4.0 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”


Kā sagatavoties eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv

Tuvojoties eksāmenu laikam, skolēni arvien biežāk sāk uztraukties - kā labāk sagatavoties, ar ko sākt, kā visefektīvāk pārbaudīt un uzlabot savas zināšanas? Lai atvieglotu satraucošo posmu līdz pārbaudījumu dienai, Uzdevumi.lv piedāvā ieteikumus, kā skolēniem izmantot portālu un tā sniegtās iespējas pirms eksāmeniem.

 Seko līdzi eksāmenu grafikam

Gatavošanos eksāmeniem jāuzsāk laicīgi un pakāpeniski, tāpēc ir svarīgi būt informētam par datumiem, kuros eksāmeni plānoti. Lai palīdzētu nepalaist garām svarīgos pārbaudījumus, esam izveidojuši īpašu grafiku, kurā 9. un 12. klašu skolēni var pārskatāmi redzēt gan eksāmenu datumus, gan ērti piekļūt treniņuzdevumiem: Atvērt eksāmenu grafiku

 Risini eksāmenu treniņuzdevumus

Bieži satraukuma iemesls ir neziņa, ko īsti gaidīt no eksāmeniem un kam būt gatavam.  Uzdevumi.lv piedāvā skolēniem iespēju izmēģināt un risināt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kas papildināti ar dažādām variācijām, kā arī pareizo atbilžu skaidrojumiem, kas ļaus padziļināti nostiprināt savas zināšanas. Eksāmenu treniņuzdevumi pieejami tādos priekšmetos kā latviešu valoda, matemātika, angļu valoda un vēsture.

 Atkārto mācību tēmas

Atkārtošana - zināšanu māte, tieši tāpēc papildus treniņam pirms eksāmeniem noteikti noderēs atkārtot arī dažādas mācību tēmas, kas skolā apgūtas gadu gaitā. Vienkopus tēmas dažādos mācību priekšmetos vari apskatīt Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”.

 Informācijai: Eksāmenu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu. Savukārt tēmas latviešu valodā, matemātikā un citos skolas mācību priekšmetos 1.-12. klasei ir pieejamas bez maksas.

 Vēlam veiksmi un ticam, ka jums viss izdosies!

Mācies viegli ar Uzdevumi.lv

Par atzīmēm vairs nav jāuztraucas! Uzdevumi.lv palīdzēs Tev ātri apgūt mācību vielu, paskaidrojot jebkuru tēmu un palīdzot saprast jebkuru uzdevumu.

***

„Case Forest” metodika – ilgtspējīgai attīstībai

2009.gada 29.oktobrī Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā notika seminārs sākumskolas skolotājiem „Lusto metodika” – ilgtspējīgai attīstībai. Seminārā piedalījās21 pedagogs. Semināru vadīja šīs skolas skolotāja Dita Grigore, kura 2009.gadā 4 dienas piedalījās starptautiskā seminārā Somijā par „Case Forest” metodikas ieviešanu mācību procesā, to dažādojot. D.Grigorei palīdzēja skolotāja Sanita Vingre no Jūrmalas.
Projektu atbalstīja Eiropas Savienības izglītības programma „Comenius” un starptautiskais uzņēmums „Stora Enso”.
Kāda ir šīs metodes būtība? Skolotājs kopā ar bērniem izraugās pētāmo problēmu (šajā gadījumā – saistībā ar meža ilgtspējīgu attīstību), tad apmeklē meža muzeju (mēs devāmies uz Ķirbižu Meža muzeju), kurā filmē, fotografē atbilstošos eksponātus un intervē muzeja darbiniekus, lai iegūtu pilnvērtīgāku informāciju. Protams, neizpaliek iepazīšanās ar muzeja darbību. Līdz ar to muzejs tiek iekļauts mācību procesā, tas nav tikai vēsturisku eksponātu glabātājs, bet var tikt izmantots, lai dažādotu mācību procesu.
Pēc muzeja apmeklējuma bērni dodas uz Meža takām, jebkur dabā, un turpina vākt materiālus (nu jau dabā) par izvēlēto pētāmo problēmu. Mūsu semināra dalībnieki izmantoja Meža taku, kura izveidota pie Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas. Tā ir pašu skolēnu un skolotāju pilnveidota – izveidotas norādes, karte, kur kas atrodams, iekārtoti celiņi un vecāko klašu skolēnu izveidoti uzskates materiāli matemātikas apguvei mežā.
Pēc tam ar iegūto materiālu skolēni dodas pie datoriem un veido sava darba prezentāciju, iespējams pievienot materiālus no interneta par pētāmo problēmu.
Finālā notiek darbu prezentācijas, kuras ir daudzveidīgas, dažādas. Bērni pilnveido uzstāšanās prasmi, uzlabojas saskarsmes prasmes, bet pats galvenais – tiek celta bērna pašapziņa. Šeit nav nepareizu viedokļu, bērns ir mācījies patstāvīgi, sev interesantā vidē – nevis tikai skolas solos. Daudzus saista tas, ka iespējams pielietot dažādas IT tehnoloģijas.
Arī mūsu semināra dalībnieces izveidoja 3 prezentācijas, kuras var noskatīties šeit (1, 2, 3). Skolotāju prezentācijas noritēja pozitīvā un jaukā gaisotnē.
Ja semināra sākumā bija apmulsums un nedrošība par to, kas jādara, tad semināra beigās visas dalībnieces teica – nemaz tik grūti nebija, bija jautri.
Liels paldies semināra „labajiem rūķīšiem” – skolas direktorei Ilzei Ādamsonei par palīdzību semināra organizēšanā un silto uzņemšanu, skolotājiem Aigaram Erdmanim un Lailai Miķelsonei par palīdzību darbā ar datoriem un citām IT tehnoloģijām.
Projekta ietvaros tika izveidots metodiskais atbalsta materiāls pedagogiem darbam ar „Lusto metodiku”. Ar metodisko materiālu „Projektu metode mācībās. Mācību objekti. Pedagoģija meža vidē” var iepazīties šeit.

***

Jaunumi

Vasarā Latvijas Republikas Ministru kabinets ir izmainījis noteikumus par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē.
Skolēnu pārceļ nākamajā klasē, ja viņš ir saņēmis gada vērtējumu visos konkrētās klases mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) un nav saņēmis vērtējumu, kas neatbilst sasniedzamajiem rezultātiem vai ir zemāks par četrām ballēm:
• vairāk nekā vienā mācību priekšmetā (1.–4.klasē);
• vairāk nekā divos mācību priekšmetos (5.–8.klasē).
Skolēnam mācību gada beigās pēcpārbaudījumi un konsultācijas ir obligāti tajos priekšmetos, kuros vērtējums 1.–4.klasē neatbilst mācību priekšmetā sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts, bet 5.–8.klasē gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm vai gada vērtējums nav saņemts.
2007./2008. mācību gadā katram skolotājam valsts apmaksā arī konsultāciju stundas (atkarībā no skolotāja slodzes lieluma). Konsultācijās skolēni varēs jautāt nesaprasto, papildināt savas zināšanas un prasmes, izlabot nepietiekamos vērtējumus un gatavoties olimpiādēm, konkursiem.

0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .