Projekti Viļķenes skolā


Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

(ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001) Sākot ar 2018./2019.mācību gadu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības  un nepabeidz skolu.Skolā nav ne sociālā, ne speciālā pedagoga, tāpēc lielu darbu veic klases audzinātāji un priekšmeta skolotāji, kuri iesaistījušies šajā projektā. Projekta ietvaros tiek veikti daudzveidīgi atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.Projekta mērķgrupa ir skolēni no 5.līdz 9.klasei.

Projekta īstenošanas laiks:  16.03.2017.–31.12.2022.

Plašāka informācija par projektu:

www.pumpurs.lv

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

(ESF projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001) No 2017.gada septembra Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola īsteno projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001), kuru finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs. Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Galvenās darbības

  • Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  • Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti - Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Plašāka informācija par projektu: https://www.visc.gov.lv/lv/projekts/atbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

(ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001) Sākot ar 2017./2018.mācību gadu skola uzsāka dalību projektā  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 2020./2021.mācību gadā par pedagogu karjeras konsultantu strādā Ieva Ratniece. Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra, iestādes mājaslapa: www.viaa.gov.lv. 

Sadarbības partneri:

1.Valsts izglītības satura centrs;

2.Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju;

3.Valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Projekta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. maijs.

Plašāka informācija par projektu: https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā"

(ESF projekts Nr.9.2.4.2/16/I/059)

Projekta mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Limbažu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Galvenās aktivitātes: projekta ietvaros mērķa grupām visā Limbažu novadā plānoti slimību profilakses pasākumi un vairāki ikgadēji veselības veicināšanas pasākumi: Ģimeņu diena Limbažos, veselības veicināšanas pasākumi pagastu svētku un sporta dienu ietvaros, pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu fizisko aktivitāšu veicināšanas dienas, atkarību mazināšanas un garīgās veselības veicināšanas pasākumi izglītības iestādēs, izglītojoši semināri par veselīgu uzturu izglītības iestādēs, aktivitāšu dienas senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, veselības paradumu veicināšana jaunajām māmiņām pirms un pēc dzemdībām un brīvdabas kustību nodarbības grupām.Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada maija līdz 2023.gada decembrim. Plašāka informācija par projektu: https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/projekti-fondu-aktualitates/aktualie-projekti/6381-projekts-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei-limbazu-novada

Projekts „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018./2019.m.g., nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs. Valsts radusi iespēju katra skolēna redzesloka paplašināšanai veltīt 7 eiro pusgadā."Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola piedalās programmas norisēs.

Plašāka informācija par projektu: https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

SKOLAS AUGLIS

Kopš 2011. gada janvāra Latvijā ir ieviesta Eiropas Komisijas (EK) programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem „Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” jeb „Skolas auglis”. Sākot ar 2017./2018. mācību gadu divas līdzšinējās programmas – programma „Augļi skolai” un programma „Skolas piens” – tiek apvienotas vienā programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu.Apvienotās skolu programmas mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.Augļu un dārzeņu produktus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā saņem gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni. Papildus tam izglītības iestādes programmas darbības periodā skolēniem piedāvās  iespējas piedalīties dažādos izglītojošos pasākumos, kuru mērķis ir papildināt zināšanas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, kā arī augļu un dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz veselību.Skolēni savas zināšanas par veselīgu uzturu un augļu un dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz veselību papildināja, piedaloties dažādos erudīcijas konkursos un mācību ekskursijās. Veselīgs dzīvesveids tiek popularizēts arī tematiskajās klases stundās un ārpusstundu pasākumos.

Plašāka informācija par projektu: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/piens-un-augli-skolai/

http://piensaugliskolai.lv/lv/


Jaunie reindžeri

 Jauno reindžeru kustība ir starptautiska un Eiropā tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija (Europarc Federation) izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis - caur dažādām praktiskām aktivitātēm, arī neformālo izglītību veicināt jauniešu izpratni un ieinteresētību dabas izzināšanā, dabas aizsardzībā, kā arī vietējo dabas un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanā. Jauno reindžeru kustībā iesaistās aktīvi jaunieši, kas ikdienā piedalās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju darbībā, attīstībā un aizsardzībā - brīvprātīgi rūpējas par kārtību teritorijā - piedaloties talkās un palīdzot speciālistiem un vides inspektoriem dažādu pienākumu veikšanā. Tie ir jaunie dabas pētnieki, kuri seko norisēm dabā, cenšas izprast dzīvnieku pasaules likumus un vēro ikdienišķos dabas brīnumus, kas vairumam no mums paslīd garam nepamanīti. Jaunie reindžeri dod nozīmīgieguldījumu arī aizsargājamās dabas teritorijas apmeklētāju izglītošanā.

Jaunie reindžeri Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta jauno reindžeru kustība sāka savu darbību 2018. gadā. Tajā iesaistījusies Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas un Alojas novada jaunieši.  Jaunieši kopā regulāri dodas dabas izpētes pārgājienos, tiekas ar vides inspektoriem un apgūst gan teorētiskas zinības, gan praktiskas iemaņas, lai apzinātu gan teritorijas dabas bagātības, gan to saglabāšanas principus.  Apgūstot dabas pētīšanas metodes, jaunie reindžeri iesaistās sabiedriskā moniotoringā, jeb dabas datu ievākšanas programmā.

Noslēgusies Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas klēts ēkas pārbūve

Vairāk šeit...

Datorikas prasmju apguves pilotprojektu īsteno 157 skolās

Modernās tehnoloģijas ir mūsdienu skolas ikdiena un nepieciešamība, tādēļ jau 2015. gada 1. septembrī Latvijas skolās sākās jaunu datorikas programmu aprobācija. Pilotprojektam pieteikušās 157 skolas, viena no tām ir arī mūsu - Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola.

Mācību programmas datorikas apguvei pamatskolā izstrādātas gan skolām, kas īsteno matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot tām datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu, gan integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei, no 4. līdz 6. klasei un no 7. līdz 9. klasei, gan mācību programmas padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei skolēniem, kuri izrādījuši padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem.

“Digitālo kompetenci Latvija ir izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm prezidentūrai ES Padomē, uzsverot, ka tā ir arī viena no mūsu izglītības sistēmas prioritātēm. Atzīstami, ka gada sākumā izstrādātais plāns tiek īstenots veiksmīgi, precīzi ievērojot laika grafiku. Šis pilotprojekts ir būtisks priekšnoteikums arī jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, ko plānots izveidot līdz 2018.gadam,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāres pienākumu izpildītāja, Izglītības departamenta direktore Evija Papule.


StartIT

Projekts „Mācoties no dabas”
2012./2013.gadā Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolotājas Māra Zvīne (skolas projekta koordinatore), Dita Grigore, Pārsla Treimane, Ilva Zvirgzdiņa un  2. – 9.klašu skolēni darbosies Bērnu vides skolas organizētajā projektā „Mācoties no dabas” (MnD) („Lessons  from  Nature:  Inovations Towards  Teaching  and  Society” Nr.510119 – LLP- 1 –  UK – Comenius – CMP)
PROJEKTA MĒRĶI: Sagatavot skolēnus aktīvai līdzdalībai videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā.
Uzdevumi:
• Veicināt skolu spēju izmantot āra nodarbības jaunā un novatoriskā veidā un integrēt tās dažādās mācību programmas  jomās.
• Nodrošināt jauniešus ar plašu āra nodarbību pieredzi, kas veicinātu viņu līdzdalību videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā.
• Izstrādāt jaunus mācību resursus, kas saista mācīšanos no dabas ar videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanas prasmēm.
• Nodrošināt brīvu piekļuvi informācijai, zināšanām, pieredzei, ieteikumiem un resursiem par mācīšanos no dabas.
• Izstrādāt sekmīgu āra nodarbību kritērijus.
• Attīstīt labas prakses pedagogu sadarbības tīklu, kā iespēju nepārtraukti dalīties ar idejām un resursiem.
• Palielināt informētību par ilgtspējīgu attīstību un MnD gan partnervalstīs, gan ES
PLĀNOTIE REZULTĀTI
Projekts Mācoties no dabas sadarbosies ar skolotājiem un skolēniem, piemērojot mācību procesu reālās dzīves problēmu risināšanai un attīstot tās prasmes, kas nepieciešamas videi draudzīgai ekonomikai un sabiedrībai. Skolotāji iegūs prasmes, līdzekļus un pārliecību ilgtspējīgas attīstības mācīšanā.
Projektā tiks izveidotas:
• Vadlīnijas skolotājiem, kā ar mācīšanos no dabas uzlabot skolēnu mācīšanās prasmes;
• Mācību moduļi ar aktivitātēm un ieteikumiem skolotājiem;
• Veiksmīgu āra nodarbību kritēriji.
Notiks skolotāju apmācība ar uzsvaru uz sadarbību vērstu mācīšanos un kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu.
Projekts darbojas 6 valstīs,  aptverot 180 skolas, 600 skolotājus  7500 skolēnus.
Visi projekta materiāli atrodami vietnē www.lessonsfromnature.org/lv, labākie skolēnu projekti atrodami
http://www.draugiem.lv/macotiesnodabas/

Projekts „Inovatīvās pieredzes (Ekselences) skolas”

Uzaicinājumu līdzdalībai LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra veidotajā „Inovatīvas pieredzes (Ekselences) skolas” tīklā saņēmušas 16 vidusskolas un 6 pamatskolas valstī.

Tiek plānots, ka Inovatīvās pieredzes skolas strādās vidusskolu (ģimnāziju) vai pamatskolu grupās kā starpnovadu (pilsētu) inovatīvās pieredzes centri dabaszinātnēs un matemātikā, un sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru, augstskolām un pašvaldībām, iesaistīties inovatīvās pieredzes apmaiņā ar citu skolu skolotājiem mūsdienīgu stundu plānošanā un īstenošanā, atbalsts materiālu un tehnoloģiju izmantošanā, pedagogu profesionālās pilnveides un citos jautājumos.

Ņemot vērā skolotāju profesionālās meistarības izaugsmi, mūsdienīgu mācību metožu un informācijas tehnoloģiju plašāku un pilnvērtīgāku izmantošanu mācību procesā, skolēnu intereses palielināšanos par dabaszinātnēm un matemātiku, mācību sasniegumus, skolu vadības īstenotās mērķtiecīgās pārmaiņas skolā, arī Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola tika uzaicināta piedalīties Inovatīvās pieredzes (Ekselences) skolu tīklā. Šo aktivitāti finansiāli atbalstījusi arī Limbažu novada dome.

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola kā pilotskola 2009. gadā iesaistījās LR Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un matemātika” ietvaros organizētajā mācību satura pilnveidē un tā apguves kvalitātes paaugstināšanā dabaszinātnēs un matemātikā 7. – 9. klasēm.

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem un vecāku atbalstu skolā veikta dabaszinātņu un matemātikas kabinetu labiekārtošana, no ES struktūrfondu līdzekļiem kabineti nodrošināti ar nepieciešamo mācību aprīkojumu.

Atvērto durvju diena „Domā citādāk! Eksaktāk!” Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā 23. augustā plkst.10.00.

Ar jauno 2011./2012. mācību gadu ikvienā Latvijas skolā būs pieejami projektā „Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātie drukātie un elektroniskie atbalsta materiāli 7. – 9.klasei.
Aicinām Jūsu skolas fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas un pamatskolas dabaszinību skolotājus un skolēnus piedalīties atvērto durvju dienā par atbalsta materiālu izmantošanu mācību darbā.
10.00 – 10.30          Reģistrācija, kafija
10.30 – 12.30          Darbs grupās:
• iepazīšanās ar DZM projekta izstrādātajiem atbalsta materiāliem;
• spēles mācību procesā;
• diskusija.

Pieteikties līdz 19.augustam! E – pasts: vilkenes_ps@limbazi.lv
Plašāka informācija par „Dabaszinātņu un matemātikas nedēļu 2011” lasāma: www.dzm.lv.
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas koordinatore Ilze Ādamsone, tālr. 29491706, e-pasts: vilkenes_ps@limbazi.lv

 

PROJEKTS

SKOLAS KĀ SATELĪTI ATTĪSTĪBAS IZGLĪTĪBĀ”

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas komanda 9 dalībnieku sastāvā (pirmsskolas skolotāja Irēna Cine, skolotājas Iveta Šteinberga, Dita Grigore, Ilva Zvirgzdiņa, Māra Zvīne, 9.klases skolēni Ivars Kalējs un Ivo Zeidmanis,  sabiedrības pārstāvji –  SIA „Selma” un „Freija Agro” grāmatvede Gita Skujiņa un z/s Dzirnavas īpašnieks Otto Eglītis) jau otro gadu darbojas Izglītības attīstības centra projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.”

Projekta mērķis – veicināt Latvijas sabiedrības informētību par globālo, jeb attīstības izglītību un sekmēt globālās, jeb attīstības izglītības integrēšanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā

Projekta moto – Maini skatu uz pasauli!

Projekta ilgums – 24 mēneši (2009.gada novembris – 2011.gada novembris) 

Projektā apskatāms plašs jautājumu loks, kas saistās ar mūsdienās tik aktuālo un ar katru indivīdu saistīto globalizācijas tēmu.

„Globalizācijas pamatlikums ir pavisam vienkāršs: Ja kāds domā, ka tā visa ir laba vai, ka tā visa ir slikta, tad viņš to nesaprot. Globalizācija sniedz un atņem iespējas, vienādo un nošķir, tajā ir gan demokrātijas, gan autokrātijas tendences.” /Tomass L. Frīdmens/

Kopš projekta sākuma skolas komandas dalībnieki ir vairākkārt mācījušies paši projekta semināros, informējuši par uzzināto savus un citu novada skolu kolēģus, vadījuši mācību stundas skolēniem, izmantojot projektā iegūtos IAC un ārzemju vieslektoru dotos  materiālus, organizējuši akcijas, konkursus, tikšanos, skaidrojot globalizācijas un pasaules attīstības jautājumus.

Vairāk par mūsu un vēl 8 Latvijas skolu veikumu var uzzināt projekta mājas lapā: http://www.skolaskasateliti.lv/

 

 

 EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS

„DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA”


Projekta īstenošanas periods: 2008. gada 15. decembris – 2011. gada 31.augusts.

Projekta darbs ir virzīts, lai mainītos un attīstītos:

  • mācību saturs
  • metodiskais atbalsts skolotājiem un skolēniem
  • profesionālā pilnveide
  • intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku

Projekta darbā ir iesaistītas 59 skolas no visas Latvijas. 33 skolas veido atbalsta skolu tīklu, kuru uzdevums ir iesaistīties dažādu projekta sagatavoto materiālu aprobācijā, piemēram, šajās skolās tiks izmēģināti diagnosticējošie darbi, ar kuru palīdzību projekts plāno sekot tam, kā notiek jaunā mācību satura ieviešana 10.-12.klasēs. Otro skolu grupu veido 26 pilotskolas – arī Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola. Šajās skolās praksē tiks pārbaudīts pilnveidotais mācību saturs 7.-9.klasei un skolotāju atbalsta materiāli darbam ar pilnveidoto mācību saturu.

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas projekta komanda: matemātikas skolotāja Antra Kalniņa, fizikas skolotāja Regīna Zivtiņa, bioloģijas skolotāja Pārsla Treimane, ķīmijas skolotāja Iveta Šteinberga, koordinatore skolas direktore Ilze Ādamsone.

 Uzziņai: Aprobācija – atzīšana par labu, apstiprināšana. (Svešvārdu vārdnīca)

 

PROJEKTS

“PRECES DZĪVES CIKLS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS SKATĪJUMĀ”

Ar Sorosa Fonds- Latvijas Ilgtspējīgas attīstības programmas finansiālu atbalstu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā tiek īstenots SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”(ZAAO) projekts „Preces dzīves cikls ilgtspējīgas attīstības skatījumā”. Tā ietvaros sadarbībā ar Amatas pamatskolu ir izstrādāts izziņas materiāls “Preces dzīves cikls”, kas izmantojams dabas zinībās, interešu izglītībā, klases audzināšanas stundās, skolēnu pētnieciskos darbos vispārizglītojošās skolās 8.-9. klases skolēniem. Izziņas materiāla mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar preces dzīves cikla posmiem (resursi, ražošana, lietošana, atkritumi). Izziņas materiāls izstrādāts 2010. gada septembrī. Izziņas materiāls skatāms šeit: Preces dzīves cikls

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.