Projekti Viļķenes skolā

Noslēgusies Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas klēts ēkas pārbūve

Vairāk šeit...

Datorikas prasmju apguves pilotprojektu īsteno 157 skolās

Modernās tehnoloģijas ir mūsdienu skolas ikdiena un nepieciešamība, tādēļ jau 2015. gada 1. septembrī Latvijas skolās sākās jaunu datorikas programmu aprobācija. Pilotprojektam pieteikušās 157 skolas, viena no tām ir arī mūsu - Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola.

Mācību programmas datorikas apguvei pamatskolā izstrādātas gan skolām, kas īsteno matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot tām datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu, gan integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei, no 4. līdz 6. klasei un no 7. līdz 9. klasei, gan mācību programmas padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei skolēniem, kuri izrādījuši padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem.

“Digitālo kompetenci Latvija ir izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm prezidentūrai ES Padomē, uzsverot, ka tā ir arī viena no mūsu izglītības sistēmas prioritātēm. Atzīstami, ka gada sākumā izstrādātais plāns tiek īstenots veiksmīgi, precīzi ievērojot laika grafiku. Šis pilotprojekts ir būtisks priekšnoteikums arī jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, ko plānots izveidot līdz 2018.gadam,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāres pienākumu izpildītāja, Izglītības departamenta direktore Evija Papule.


StartIT

Projekts „Mācoties no dabas”
2012./2013.gadā Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolotājas Māra Zvīne (skolas projekta koordinatore), Dita Grigore, Pārsla Treimane, Ilva Zvirgzdiņa un  2. – 9.klašu skolēni darbosies Bērnu vides skolas organizētajā projektā „Mācoties no dabas” (MnD) („Lessons  from  Nature:  Inovations Towards  Teaching  and  Society” Nr.510119 – LLP- 1 –  UK – Comenius – CMP)
PROJEKTA MĒRĶI: Sagatavot skolēnus aktīvai līdzdalībai videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā.
Uzdevumi:
• Veicināt skolu spēju izmantot āra nodarbības jaunā un novatoriskā veidā un integrēt tās dažādās mācību programmas  jomās.
• Nodrošināt jauniešus ar plašu āra nodarbību pieredzi, kas veicinātu viņu līdzdalību videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā.
• Izstrādāt jaunus mācību resursus, kas saista mācīšanos no dabas ar videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanas prasmēm.
• Nodrošināt brīvu piekļuvi informācijai, zināšanām, pieredzei, ieteikumiem un resursiem par mācīšanos no dabas.
• Izstrādāt sekmīgu āra nodarbību kritērijus.
• Attīstīt labas prakses pedagogu sadarbības tīklu, kā iespēju nepārtraukti dalīties ar idejām un resursiem.
• Palielināt informētību par ilgtspējīgu attīstību un MnD gan partnervalstīs, gan ES
PLĀNOTIE REZULTĀTI
Projekts Mācoties no dabas sadarbosies ar skolotājiem un skolēniem, piemērojot mācību procesu reālās dzīves problēmu risināšanai un attīstot tās prasmes, kas nepieciešamas videi draudzīgai ekonomikai un sabiedrībai. Skolotāji iegūs prasmes, līdzekļus un pārliecību ilgtspējīgas attīstības mācīšanā.
Projektā tiks izveidotas:
• Vadlīnijas skolotājiem, kā ar mācīšanos no dabas uzlabot skolēnu mācīšanās prasmes;
• Mācību moduļi ar aktivitātēm un ieteikumiem skolotājiem;
• Veiksmīgu āra nodarbību kritēriji.
Notiks skolotāju apmācība ar uzsvaru uz sadarbību vērstu mācīšanos un kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu.
Projekts darbojas 6 valstīs,  aptverot 180 skolas, 600 skolotājus  7500 skolēnus.
Visi projekta materiāli atrodami vietnē www.lessonsfromnature.org/lv, labākie skolēnu projekti atrodami
http://www.draugiem.lv/macotiesnodabas/

Projekts „Inovatīvās pieredzes (Ekselences) skolas”

Uzaicinājumu līdzdalībai LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra veidotajā „Inovatīvas pieredzes (Ekselences) skolas” tīklā saņēmušas 16 vidusskolas un 6 pamatskolas valstī.

Tiek plānots, ka Inovatīvās pieredzes skolas strādās vidusskolu (ģimnāziju) vai pamatskolu grupās kā starpnovadu (pilsētu) inovatīvās pieredzes centri dabaszinātnēs un matemātikā, un sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru, augstskolām un pašvaldībām, iesaistīties inovatīvās pieredzes apmaiņā ar citu skolu skolotājiem mūsdienīgu stundu plānošanā un īstenošanā, atbalsts materiālu un tehnoloģiju izmantošanā, pedagogu profesionālās pilnveides un citos jautājumos.

Ņemot vērā skolotāju profesionālās meistarības izaugsmi, mūsdienīgu mācību metožu un informācijas tehnoloģiju plašāku un pilnvērtīgāku izmantošanu mācību procesā, skolēnu intereses palielināšanos par dabaszinātnēm un matemātiku, mācību sasniegumus, skolu vadības īstenotās mērķtiecīgās pārmaiņas skolā, arī Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola tika uzaicināta piedalīties Inovatīvās pieredzes (Ekselences) skolu tīklā. Šo aktivitāti finansiāli atbalstījusi arī Limbažu novada dome.

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola kā pilotskola 2009. gadā iesaistījās LR Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un matemātika” ietvaros organizētajā mācību satura pilnveidē un tā apguves kvalitātes paaugstināšanā dabaszinātnēs un matemātikā 7. – 9. klasēm.

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem un vecāku atbalstu skolā veikta dabaszinātņu un matemātikas kabinetu labiekārtošana, no ES struktūrfondu līdzekļiem kabineti nodrošināti ar nepieciešamo mācību aprīkojumu.

Atvērto durvju diena „Domā citādāk! Eksaktāk!” Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā 23. augustā plkst.10.00.

Ar jauno 2011./2012. mācību gadu ikvienā Latvijas skolā būs pieejami projektā „Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātie drukātie un elektroniskie atbalsta materiāli 7. – 9.klasei.
Aicinām Jūsu skolas fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas un pamatskolas dabaszinību skolotājus un skolēnus piedalīties atvērto durvju dienā par atbalsta materiālu izmantošanu mācību darbā.
10.00 – 10.30          Reģistrācija, kafija
10.30 – 12.30          Darbs grupās:
• iepazīšanās ar DZM projekta izstrādātajiem atbalsta materiāliem;
• spēles mācību procesā;
• diskusija.

Pieteikties līdz 19.augustam! E – pasts: vilkenes_ps@limbazi.lv
Plašāka informācija par „Dabaszinātņu un matemātikas nedēļu 2011” lasāma: www.dzm.lv.
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas koordinatore Ilze Ādamsone, tālr. 29491706, e-pasts: vilkenes_ps@limbazi.lv

 

PROJEKTS

SKOLAS KĀ SATELĪTI ATTĪSTĪBAS IZGLĪTĪBĀ”

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas komanda 9 dalībnieku sastāvā (pirmsskolas skolotāja Irēna Cine, skolotājas Iveta Šteinberga, Dita Grigore, Ilva Zvirgzdiņa, Māra Zvīne, 9.klases skolēni Ivars Kalējs un Ivo Zeidmanis,  sabiedrības pārstāvji –  SIA „Selma” un „Freija Agro” grāmatvede Gita Skujiņa un z/s Dzirnavas īpašnieks Otto Eglītis) jau otro gadu darbojas Izglītības attīstības centra projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.”

Projekta mērķis – veicināt Latvijas sabiedrības informētību par globālo, jeb attīstības izglītību un sekmēt globālās, jeb attīstības izglītības integrēšanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā

Projekta moto – Maini skatu uz pasauli!

Projekta ilgums – 24 mēneši (2009.gada novembris – 2011.gada novembris) 

Projektā apskatāms plašs jautājumu loks, kas saistās ar mūsdienās tik aktuālo un ar katru indivīdu saistīto globalizācijas tēmu.

„Globalizācijas pamatlikums ir pavisam vienkāršs: Ja kāds domā, ka tā visa ir laba vai, ka tā visa ir slikta, tad viņš to nesaprot. Globalizācija sniedz un atņem iespējas, vienādo un nošķir, tajā ir gan demokrātijas, gan autokrātijas tendences.” /Tomass L. Frīdmens/

Kopš projekta sākuma skolas komandas dalībnieki ir vairākkārt mācījušies paši projekta semināros, informējuši par uzzināto savus un citu novada skolu kolēģus, vadījuši mācību stundas skolēniem, izmantojot projektā iegūtos IAC un ārzemju vieslektoru dotos  materiālus, organizējuši akcijas, konkursus, tikšanos, skaidrojot globalizācijas un pasaules attīstības jautājumus.

Vairāk par mūsu un vēl 8 Latvijas skolu veikumu var uzzināt projekta mājas lapā: http://www.skolaskasateliti.lv/

 

 

 EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS

„DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA”


Projekta īstenošanas periods: 2008. gada 15. decembris – 2011. gada 31.augusts.

Projekta darbs ir virzīts, lai mainītos un attīstītos:

  • mācību saturs
  • metodiskais atbalsts skolotājiem un skolēniem
  • profesionālā pilnveide
  • intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku

Projekta darbā ir iesaistītas 59 skolas no visas Latvijas. 33 skolas veido atbalsta skolu tīklu, kuru uzdevums ir iesaistīties dažādu projekta sagatavoto materiālu aprobācijā, piemēram, šajās skolās tiks izmēģināti diagnosticējošie darbi, ar kuru palīdzību projekts plāno sekot tam, kā notiek jaunā mācību satura ieviešana 10.-12.klasēs. Otro skolu grupu veido 26 pilotskolas – arī Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola. Šajās skolās praksē tiks pārbaudīts pilnveidotais mācību saturs 7.-9.klasei un skolotāju atbalsta materiāli darbam ar pilnveidoto mācību saturu.

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas projekta komanda: matemātikas skolotāja Antra Kalniņa, fizikas skolotāja Regīna Zivtiņa, bioloģijas skolotāja Pārsla Treimane, ķīmijas skolotāja Iveta Šteinberga, koordinatore skolas direktore Ilze Ādamsone.

 Uzziņai: Aprobācija – atzīšana par labu, apstiprināšana. (Svešvārdu vārdnīca)

 

PROJEKTS

“PRECES DZĪVES CIKLS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS SKATĪJUMĀ”

Ar Sorosa Fonds- Latvijas Ilgtspējīgas attīstības programmas finansiālu atbalstu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā tiek īstenots SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”(ZAAO) projekts „Preces dzīves cikls ilgtspējīgas attīstības skatījumā”. Tā ietvaros sadarbībā ar Amatas pamatskolu ir izstrādāts izziņas materiāls “Preces dzīves cikls”, kas izmantojams dabas zinībās, interešu izglītībā, klases audzināšanas stundās, skolēnu pētnieciskos darbos vispārizglītojošās skolās 8.-9. klases skolēniem. Izziņas materiāla mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar preces dzīves cikla posmiem (resursi, ražošana, lietošana, atkritumi). Izziņas materiāls izstrādāts 2010. gada septembrī. Izziņas materiāls skatāms šeit: Preces dzīves cikls

0
Copyright © 2020 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .