Normatīvie dokumenti


Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2021. decembrī

BKVP_Pasnovertejums_PD_2022.docx

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2021. decembrī

BKVP_pasnovertejuma_zinojums_2021.docx


Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas nolikums

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pašnovērtējums aktualizēts 2020. gada augustā

SKOLAS_PASVERTEJUMS_2020.doc

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pašnovērtējums aktualizēts 2019. gada septembrī

SKOLAS_PASVERTEJUMS_2019.doc

pasnovertejums.pdf

Nolikums 2018. aplūkojams šajā saitē - (skatiet Nolikums_2018-1.docx šī dokumenta saiti)

Kartība, kādā jāreģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestāde (skatiet šī dokumenta saiti)

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

 Vispārējās izglītības likums

Par grozījumiem Vispārējās izglītības likumā: Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1027

„Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” (LR MK noteikumi Nr.89, 01.02.2011.)

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem (LR MK noteikumi Nr.112, Rīgā 2003.gada 11.martā, prot. Nr.14, 28.§)


Pirkumu grozs