Normatīvie dokumenti

Vispārējās izglītības likums

Par grozījumiem Vispārējās izglītības likumā: Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1027

„Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” (LR MK noteikumi Nr.89, 01.02.2011.)

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem (LR MK noteikumi Nr.112, Rīgā 2003.gada 11.martā, prot. Nr.14, 28.§)

Izglītības programmas akreditācijas lapa
Izglītības iestādes_akreditācijas_lapa

“Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas izglītojamo kavējumu uzskaites un administrēšanas kārtība”: BK_skolas_kavejumu_kartiba

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas Nolikums

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .