Uz augšu
Mājaslapa vislabāk skatāma ar Mozilla Firefox

Vecākiem

INFORMĀCIJA VECĀKIEM 2013./2014. m.g.

Padomi vecākiem par bērnu drošību vasarā. Lasīt šeit: Padomi_vecakiem

***

Vecāku dienas Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā 2013./2014.m.g. notiks 2.oktobrī un 4.decembrī 2013.gadā, 5.februārī un 9.aprīlī 2014.gadā, kad iespēja vecākiem apmeklēt mācību stundas, no plkst.1500 līdz 1800 tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un administrāciju.

  • Ar 2012./2013. mācību gadu spēkā ir izglītojamo pārcelšanas nosacījumi, kuri nosaka, ka 1. – 4.klasē skolēnus uz otru gadu neatstāj, bet 5. līdz 8.klasei uz nākamo klasi pārceļ, ja saņemts ne vairāk kā viens  nepietiekams vērtējums gadā. Ja tomēr vērtējums gadā palicis nepietiekams, nākamajam mācību gadam obligāti izstrādājams individuāls atbalsta pasākumu plāns mērķtiecīgai mācību grūtību novēršanai. Uz trešo gadu tajā pašā klasē skolēnu neatstāj.
  • Apliecību par vispārējo pamatizglītību varēs iegūt tikai tad, ja visi vērtējumi ir iegūti un ne vairāk kā viens no tiem ir zemāks par 4 ballēm.

INFORMĀCIJA VECĀKIEM 2012./2013. m.g.

  • Vecāku dienas Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā 2012./2013.m.g. notiks 3.oktobrī un 5.decembrī 2012.gadā, 6.februārī un 3.aprīlī 2013.gadā no plkst.800 līdz 1800, kad iespēja vecākiem apmeklēt mācību stundas, tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un administrāciju.
  • Ar 2012./2013. mācību gadu spēkā ir izglītojamo pārcelšanas nosacījumi, kuri nosaka, ka 1. – 4.klasē skolēnus uz otru gadu neatstāj, bet 5. līdz 8.klasei uz nākamo klasi pārceļ, ja saņemts ne vairāk kā viens  nepietiekams vērtējums gadā. Ja tomēr vērtējums gadā palicis nepietiekams, nākamajam mācību gadam obligāti izstrādājams individuāls atbalsta pasākumu plāns mērķtiecīgai mācību grūtību novēršanai. Uz trešo gadu tajā pašā klasē skolēnu neatstāj.
  • Apliecību par vispārējo pamatizglītību varēs iegūt tikai tad, ja visi vērtējumi ir iegūti un ne vairāk kā viens no tiem ir zemāks par 4 ballēm.

Aktualitātes un jaunumi izglītības jomā:

www.visc.gov.lv/aktualitates/info.shtml

Iknedēļas izglītības e-žurnāls „Skolas Vārds” ir izdevis ērtu un praktisku e-izdevumu topošajiem studentiem „Tavs Karjeras ceļvedis”.
E-izdevumu nosūtām visām Latvijas skolām (skat.pielikumu) un aicinām skolu mācībspēkus ar to iepazīstināt savus skolēnus.
Žurnāls bez maksas lasāms un pieejams arī portālā www.skolasvards.lv
Iepazīstieties ar e-izdevumu topošajiem studentiem – „Tavs Karjeras ceļvedis”! Vairāk nekā 150 lappušu, kur ikviens 9. vai 12. klases absolvents atradīs informāciju par:
• studiju un mācību programmām augstskolās un profesionālās izglītības iestādēs;
• darba tirgus prognozēm un tendencēm tuvākajos gados;
• visvairāk pieprasītajām profesijām nākotnē;
• studentu atsauksmes un viedokļus par konkrētām studiju programmām augstskolās un koledžās;
• nozaru profesionāļu stāstus par savas profesijas aizkulisēm;
• Informāciju par studiju kredītiem.
Ar cieņu, E-izdevuma “Tavs Karjeras ceļvedis” redakcija

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atgādina, ka jauniešiem, sasniedzot 15 gadu vecumu, ir obligāts viens no personu apliecinošiem dokumentiem – pase vai personas apliecība (eID).
Faktu lapu ar informāciju par to, kādas ir abu dokumentu priekšrocības, kā un kur noformēt minētos dokumentus, opieejama Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā.
LĀSMA LAPINSKA, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Čiekurkalna 1.līnija 1,k-3, Rīga, LV-1026. Tālrunis: 67219185, mob.26458928.

 ***

INFORMĀCIJA VECĀKIEM 2011./2012. māc.g.

Praktisks seminārs vecākiem “Es saviem mīļajiem…” Vairāk lasīt šeit!

Apdrošināšanas AS “Balva” īpašā akcijā “Droša klase” aicina apdrošināt skolēnus no 6 līdz 20 gadu vecumam un viņu tuvākos radiniekus (tēvu, māti, brāļus, māsas) pret iespējamiem nelaimes gadījumiem… Vairāk lasīt šeit!

Vispārēja informācija vecākiem atrodama Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā http://izm.izm.gov.lv/vecakiem.html

Aktualitātes un jaunumi izglītības jomā 2011./2012.mācību gadā:

 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

 v 39.panta Dokumenti par pamatizglītības programmas apguvi trešā daļa ir izteikta šādā redakcijā:

 “(3) Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu.”

Tātad apliecību par vispārējo pamatizglītību no 2011./2012.m.g. varēs iegūt tikai tad, ja visi vērtējumi ir iegūti un ne vairāk kā viens no tiem ir zemāks par 4 ballēm. Ar diviem nepietiekamiem vērtējumiem tiks izsniegta liecība. Jaunums – nepietiekams vērtējums mācību priekšmetā gadā un valsts pārbaudījumā uzskatāms par vienu vērtējumu. Piemēram, 3 balles matemātikā gadā un 3 balles matemātikas eksāmenā ir uzskatāms par vienu nepietiekamu vērtējumu. Aicinām skolēnus ļoti atbildīgi sekot saviem mācību sasniegumiem un nepadoties grūtību priekšā. Tāpat aicinām vecākus sadarboties ar  skolu, lai sniegtu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības kāda mācību priekšmeta apguvē.

 Izglītības saturs

 2011.gada 26.aprīlī Ministru kabinetā tika izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem””. Grozījumi paredz izmaiņas vēstures apguves modelī atbilstoši mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” un “Pasaules vēsture” standartiem, nosakot pakāpenisku pāreju uz divu atsevišķu mācību priekšmetu paralēlu apguvi no 2011./2012.mācību gada pamatizglītībā, sākot ar 6.klasi. Mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēstures” sadalīšana mācību priekšmetos “Latvijas vēsture” un “Pasaules vēsture” nodrošinās vēstures mācību satura proporcionālu sadali un valsts interesēm atbilstošu apgūstamo jautājumu prioritāti.

***

Sagatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”, kas noteiks pirmās svešvalodas apguvi no 1.klases, nevis kā tas bija paredzēts iepriekš no 2011./2012.mācību gada, bet gan tikai sākot ar 2013./2014.mācību gadu. Tātad tiek saglabāta pašreizējā pirmās svešvalodas apguves kārtība un arī 2011./2012.mācību gadā pirmās svešvalodas apguve tiek uzsākta no 3.klases.

 ***

Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, lūdzam vecākus informēt  klases audzinātāju vai skolas administrāciju par stundu kavēšanas iemesliem līdz attiecīgās dienas plkst.10-00, norādot datumus, kavējumu iemeslu un informāciju, vai nepieciešams atteikt pusdienas:
• zvanot pa tālruni 64063130 ( norādot izglītojamā uzvārdu un klasi) vai
• sūtot e-pastu vilkenes_ps@limbazi.lv ( norādot izglītojamā uzvārdu un klasi), vai
• sūtot īsziņu uz klases audzinātāja mobilo tālruni ( norādot izglītojamā uzvārdu un klasi)

Ja šāda informācija nebūs saņemta, klases audzinātāja pienākums ir nekavējoties noskaidrot neattaisnoto kavējumu iemeslus. Cerot uz sapratni un sadarbību, skolas direktore Ilze Ādamsone

*** 

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas izglītojamo kavējumu uzskaites un administrēšanas kārtība. Skatīt dokumentu:  BK_skolas_kavejumu_kartiba

 ***

Kur saņemt informāciju, atbalstu un padomu:

Bezmaksas uzticības tālrunis bērniem - 8006008
Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis – 8009000
Sociālā palīdzības fonda bezmaksas informatīvais tālrunis – 8000015
Anonīmā narkoloģiskā palīdzība – 7333523
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs – 7042473
Latvijas Universitātes Psiholoģiskās palīdzības centrs – 7543777
Krīzes centrs „Skalbes” krīzes tālr. – 7222922, www.skalbes.lv
Resursu centrs „Marta” tālr. - 7378539, www.marta.lv

 

Bērnu drošība internetā (ieteikumi vecākiem)

www.draudzigsinternets.lv
www.drossinternets.lv
www.netsafe.lv
www.sargi-sevi.lv Valsts policijas mājas lapa par drošību
www.vp.gov.lv Valsts policija
www.bm.gov.lv Bērnu un ģimenes lietu ministrija
www.bti.gov.lv Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
www.bernutiesibas.lv Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs
www.centrsdardedze.lv Centrs pret vardarbību „Dardedze”
http://www.managimene.lv/drosiba_interneta
http://www.microsoft.com/latvija/about/iniciatives/bernudrosiba.mspx

Par pārkāpumiem interneta vidē var ziņot mājas lapās:
www.drossinternets.lv
zinojumi@netsafe.lv

Prezentācija „Bērnu drošība internetā (ieteikumi vecākiem)”.

 

Latvenergo koncerna speciālisti un pedagogi ir izveidojuši jaunu mājaslapu www.zibo.lv, kurā sākumskolas vecuma bērni var iepazīties ar interesantu un drošu elektrības pasauli. Aicinām Jūs izmantot mājaslapu, mācot bērniem svarīgāko par elektrodrošību. Iegūtās zināšanas viņi varēs nostiprināt, spēlējot aizraujošas spēles un veicot dažādus praktiskus uzdevumus.

 

Skolēnu vecākiem un pašiem skolēniem tiek piedāvāts jauns veids, kā lētāk un ērtāk iegūt nepieciešamās mācību grāmatas. Kopš šī gada pavasara internetā ir atvērts portāls www.iBook.lv, ar kura palīdzību, tā lietotāji savā starpā var mainīt, pirkt un pārdot grāmatas. Ja interesējošā mācību grāmata portālā ir atrodama grāmatu maiņu piedāvājumos vai arī starp grāmatām, kuras tiek piedāvātas par velti, tad grāmatu iespējams iegūt nesamaksājot par to ne santīma, taču pat gadījumā, ja maiņas darījums nav iespējams, grāmatu iegāde www.iBook.lv ļaus ietaupīt 2 – 3 reizes vairāk, nekā iegādājoties grāmatas grāmatnīcās.
Ja Jums rodas papildus jautājumi vai komentāri, lūdzu, rakstiet! Ar prieku Jums pastāstīsim sīkāk par www.iBook.lv!
Ar cieņu, iBook.lv līdzautore Zane Saulīte: zane.saulite@inbox.lv

 

LŪGUMS vecākiem kopā ar saviem bērniem līdz 2009.gada augustam apmeklēt savu ģimenes ārstu, lai saņemtu medicīnisko izziņu, kurā norādīts bērna augums, redze un veselības grupa sporta nodarbībām.

 

“Bērnu žūrija”

Jau trešo gadu mūsu skolas bibliotēka iesaistījās Bērnu žūrijas programmā. Tā ir bērnu lasīšanas veicināšanas programma visā Latvijā. Bibliotēka kā dāvinājumu saņem jaunākās, dažādās izdevniecībās izdotās grāmatas. Tie ir gan latviešu gan ārzemju autoru darbi. Grāmatas sadalītas pa vecuma grupām no 1.-9.klasei, katrai grupai piedāvā piecas dažādas grāmatas. http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/projekti-/vkkf-bernu-zurija – šajā adresē var atrast grāmatu sarakstu un citu informāciju. Konkursa noslēgumā skolēns aizpilda anketu par to, kura grāmata viņam patikusi vislabāk, anketas izvērtē organizatori un nosaka tā gada populārāko grāmatu katrā vecuma grupā. Programmas dalībnieki saņem dāvanā suvenīrus ar Bērnu žūrijas logo, skola organizē ekskursiju aktīvākajiem lasītājiem. Skolēni, paplašiniet savu redzesloku un aizpildiet brīvos brīžus ar interesantu lasāmvielu!
Vecāki, rosiniet savu skolnieku prātus pievērsties izklaidēm grāmatu pasaulē! Tas attīsta iztēli, bagātina vārdu krājumu un jūsu bērnam nebūs grūtību mācību vielas apgūšanā kā arī radošo darbu izpildē!

Lai veicinātu bērnu pievēršanos literatūrai, pilnveidotu lasīt un klausīties prasmi, ir izveidoti bērnu literatūras portāli – www.pasakas.net un www.skazki.com. Tajos ir iespējams klausīties un izprintēt pasakas (gan tautas, gan cittautu, gan arī literārās), klausīties audiogrāmatas, spēlēt izzinošas spēles, dziedāt savas iemīļotākās šūpuļdziesmas, zīmēt un piedalīties pārējās aktivitātēs.


kontakti | lapas karte